Alliantie financiële prikkels

Wat in 2016 begon als impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’ van het werkspoor Differentiatie Belastingen, groeit nu door naar een nieuwe ‘Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ met nieuwe partners en in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Doel is om inwoners en bedrijven te stimuleren om hun tuin en gebouw klimaatadaptiever in te richten. De Alliantie richt zich op leren van pilots en zo samen de prikkels verder te ontwikkelen.

Een breed samenwerkingsverband van VNG, UvW, IPO, RIONED, enkele gemeenten en waterschappen en het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie verkende welke financiële prikkels gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te bewegen tot het klimaatbestendig inrichten van hun perceel. De eerdere inventarisatie Financiële prikkels voor klimaatadaptatie laat zien dat het differentiëren van watergerelateerde heffingen als financiële prikkel mogelijkheden biedt om op structurele wijze particulieren te bewegen tot klimaatadaptatie op eigen terrein.

Beleidsmix
Differentiatie van heffingen combineren met andere instrumenten zoals communicatie en regelgeving, genereert naar verwachting de meeste inzet van particulieren voor het klimaatadaptief inrichten van percelen, straten en/of wijken. Aansluitend is een haalbaarheidsstudie gedaan waaruit het advies ‘Pilots voor financiële prikkels’ volgde om een gezamenlijk ontwikkeltraject vorm te geven met pilots en landelijke werkgroepen binnen een gezamenlijke netwerkomgeving.

Alliantie
Om de werking van de verschillende financiële prikkels voor klimaatadaptatie verder te onderzoeken en ontwikkelen, wordt een Alliantie ingericht met pilots en bijbehorende dwarsdoorsnijdende werkgroepen. Deze werkgroepen gaan over gezamenlijke onderzoeksthema’s en/of verrichten zelf onderzoek.

Decentrale overheden kunnen voor de periode 2019-2020 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk voor inhuur van expertise bij de uitvoering van pilots ‘financiële prikkels’.

Aan de Alliantie Financiële Pikkels voor klimaatadaptatie gingen vooraf:

Deze rapporten en andere informatie vind je op:

Op 6 juni is de startbijeenkomst van de Alliantie. Geïnteresseerde overheden melden zich aan via info@nextgreen.nl.

Deel deze pagina: