Oogsten en zaaien op partnerbijeenkomst 28 maart

Na intensieve samenwerking aan verschillende onderwerpen en versnellingsagenda’s stonden ruim 40 partners stil bij de resultaten en wat er nog nodig is voor een goede afronding. De bijeenkomst van 28 maart bij partner NIOO-KNAW in Wageningen gebruikten we ook om vooruit te blikken: welk zaaigoed geeft de Green Deal Groene Daken mee aan haar opvolger Nationaal Daken Plan.

Ecologie op hoogte
Directeur NIOO-KNAW en kwartiermaker Deltaplan Biodiversiteitsherstel Louise Vet heet de partners van de Green Deal welkom. We moeten van een ‘nice to have’ naar een mindset van ‘need to have’. In de natuur worden meerdere functies gecombineerd, er wordt slim gebruik gemaakt van zonne-energie, en water en lucht worden gezuiverd. Het is belangrijk om van elkaar te leren en samen te werken. In de natuur kun je het ook niet alleen. Louise Vet benadrukt de 5 succesfactoren van het herstel van biodiversiteit: 1) Draagvlak en gedeelde waarden; 2) Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen; 3) Stimulerende en coherente wet- en regelgeving die stuurt op doelen; 4) Nieuwe kennis, innovatie en educatie; en 5) Samenwerking op gebiedsniveau.

Partners Green Deal Groene Daken op het dak van NIOO-KNAW

Oogsten
Na de ondertekening door twee nieuwe partners, Zoontjens en de Natuur en Milieufederaties, lichtten Egbert Roozen en Kasper Spaan als bestuur van de Green Deal kort de ontwikkeling richting een Nationaal Daken Plan toe. Vervolgens brachten de deelnemers 4 jaar Green Deal in beeld op een gezamenlijk tijdlijn geplaatst in haar maatschappelijke context en de persoonlijke ervaringen van deelnemers. De werkspoor resultaten van de Green Deal zijn geleverd in een tijdsgeest waarin de aandacht voor klimaatverandering en biodiversiteitverlies groeide, het aantal dak-events en symposia toenam en de bouwwereld heel langzaam maar zeker doordrongen begint te raken van de vele voordelen en prestaties van begroeide daken.


De tijdlijn van de Green Deal Groene Daken wordt gevuld.

Zaaien
Het bestuur prijst de mooie samenwerking, waarop de partners met behulp van het online hulpmiddel Mentimeter hun gezamenlijk toekomstperspectief verkennen vanuit maatschappelijke opgaven en gewenste verbreding van de maatschappelijke partners. We kleuren het ontstane landschap in actielijnen en producten voor het Nationaal Daken Plan. Naast netwerken en kennis delen willen de partners ook blijven samenwerken aan concrete producten voor het samen realiseren van meer en betere groene daken. Zoals bewustwording, kennisontwikkeling en –ontsluiting over multifunctionaliteit op daken en integrale oplossingen realiseren voor klimaatadaptatie en biodiversiteit in het daklandschap.


Met behulp van de Mentimeter werden vragen gesteld als “Waar richt het Nationaal Daken Plan zich op? Als jij het voor het zeggen hebt?”

Natuur en het daklandschap in de stad
Egbert Roozen kondigt de ‘Handreiking Natuurdaken’ als prachtig product aan van het werkspoor Biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is een actueel thema dat goed binnen GDGD past. Voorafgaand aan de uitreiking van de Handreiking aan Donné Slangen (directeur natuur bij ministerie LNV tevens plaatsvervangend DG) pitchen gastvrouw Louise Vet en auteur Wilco van Heerewaarden over het belang van werken aan natuurdaken. Louise vertelt over ecologisch onderzoek naar daken en biodiversiteit bij het NIOO-KNAW. Het dak versterkt de lokale biodiversiteit en dient als een goed voorbeeld. Duurzaamheid is: energie, circulariteit, biodiversiteit. In de natuur werkt alles samen, het is een systeem met onderdelen die samenwerken.

Wilco van Heerewaarden (BTL Advies, trekker werkspoor Biodiversiteit) vertelt trots over de samenwerking binnen het werkspoor Biodiversiteit van de Green Deal, en het resultaat dat dit heeft opgeleverd. Aan de handreiking werkten mee: NIOO-KNAW, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Wageningen Universiteit, gemeente Amsterdam en ZinCo Benelux. Branche-organisatie VHG maakte de handreiking mede mogelijk. Wilco’s droom is dat we natuur in de stad als nutsvoorzieningen gaan beschouwen. Als een noodzakelijkheid voor goed wonen die geleverd wordt door rijk, provincie, gemeente, woningbouwverenigingen, corporaties, etc. Hij houdt een pleidooi voor natuur in de stad. Hiervoor is nodig: inzicht in kennis van wat er nodig is en inzicht in wat het oplevert. Er zijn ook concrete handvatten nodig, een duidelijke instructie: hoe maak je een natuurdak? Hij hoopt dat natuur in de toekomst een vaste plek krijgt binnen de bouw en dat er niet, zoals nu, vaak als laatste pas aan gedacht wordt.

Na de overhandiging spreekt Donné Slangen zijn dank uit. Hij geeft aan dat deze handreiking een mooie verdienste van de Green Deal is en feliciteert iedereen in de zaal met dit waardevolle product. De natuur is waardevol, kwetsbaar en noodzakelijk en moet natuurlijk beschermd worden. Dit begint met kennis, dit is waar de GDGD voor staat. Deze handreiking heeft daarom een grote waarde. Hij is er ontzettend blij mee, maar benadrukt dat dit vooral “jullie verdienste is”. Hij sluit af met een oproep: “ga vooral het dak op!”.

Panel
Het panel met Louise Vet, Donné Slangen, Aart Veerman, Jeannine van Bree, en Jan van Hoek verkende de integraal duurzame opgave in de stad en de rol van het daklandschap. De sectorale organisatie van overheden maakt het soms lastig om belangen bij elkaar te brengen vanuit een integraal perspectief. Zo is er concurrentie met de energietransitie op het dak, en neemt de kwaliteit van groen af door toenemende verdichting in de stad.

Natuurdaken kunnen zeker een rol spelen in het terugdringen van biodiversiteitsverlies, en daarmee ook winst opleveren voor andere maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Ook bij waterschappen neemt de aandacht toe via het ‘klimaatactieve stad’ programma. Kijkend naar burgers en participatie, dan is goede informatie en financiële prikkels nodig. Kijkend naar een grotere schaal zoals bedrijventerreinen, dan is beleid, goede randvoorwaarden (zoals draagvermogen als basiseis) en duidelijke uitvraag op te leveren prestaties van belang. Ook het ambitieus verwoorden van verwachte prestaties en functies van de gebouwde omgeving in de omgevingsvisie kan helpen. De uitdaging is en blijft om de diverse opgaven aan elkaar te verbinden. Waar kun je meekoppelen? Daar ga je over in gesprek, en dan kun je samen aanpakken.

“Laten we met z’n allen letten op het brengen van positief nieuws en het vieren van succes.”

Foto’s: Merlijn Michon Fotografie

Deel deze pagina: